Timbertrail ska hjälpa Moelven Skog att skapa bättre planeringsunderlag

Moelven Skog har efter en test- och utvärderingsperiod under våren valt att börja använda planeringsstödet Timbertrail i sin verksamhet. Timbertrail är ett beslutsstödsystem som använder AI för att identifiera optimala basvägar utifrån digital information om bl.a. skogsvolym, markens lutning och markfuktighet. Timbertrail har integrerats med nuvarande system för drivningsplanering, Timbertrack, från Sokigo. Integrationen i Timbertrack möjliggör ett effektivt arbetsflöde i planeringen inför avverkning.

Vi har i utvecklingen av Timbertrail haft stort fokus på att göra tjänsten enkel att integrera med andra systemstöd för att möjliggöra att Timbertrail utnyttjas på bästa sätt, säger Mikael Frisk på Creative Optimization.

Under hösten kommer systemet börja rullas ut i verksamheten och ska inkluderas vid planering av alla trakter.

Vi har börjat använda Timbertrail i planeringen och resultatet har fallit bra ut både hos oss och hos entreprenörerna. Vi ser detta som ett effektivt verktyg som hjälper oss att planera bättre och effektivare. – Carl-Axel Östensson, Moelven Skog.

Hur kommer Timbertrail användas hos Moelven Skog

Timbertrail kommer utnyttjas i olika delar av planeringsprocessen. I ett tidigt skede används det som planeringsverktyg för att utforska alternativa basvägar och avläggsplaceringar. Med Timbertrail skapas sedan förslag till optimala basvägar och basstråk som följer med traktinformationen till avverkningsentreprenören. Förslaget gör att skördarföraren enkelt kan öppna trakten på rätt ställe och hugga upp rätt basvägar från början. Det kommer också bidra till en bättre dialog med markägare och entreprenörer för att gemensamt skapa ett högre värde. Carl-Axel Östensson menar att användningen av Timbertrail kommer ge minskad risk för markskador genom att basvägsförslagen tar hänsyn till markfuktighet.

Minskad risk för markskador är huvudfokus i planeringen. Med bättre planeringsunderlag lägger vi basvägar och basstråk på rätt ställen och kan dessutom öka tillgängligheten, vilket innebär att behovet av rotlager inte är lika stort. Vi har redan sett tillfällen där Timbertrail har löst problem i drivningsplaneringen, problem som hade inneburit att vi behövt lämna trakten utan en bra helhetslösning. En annan fördel är att Timbertrail ger oss ett estimerat skotningsavstånd, vilket är värdefullt i dialogen med både markägare och entreprenör. – Carl-Axel Östensson, Moelven Skog

Dela detta