Integritetspolicy

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss

Kontakta oss

Denna policy beskriver hur vi hanterar personuppgifter inom Creative Optimization. Policyn kommer att revideras beroende på om hanteringen av personuppgifter förändras.

Behandling av personuppgifter

Creative Optimization ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget när leverantörer och entreprenörer anlitas. Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och/eller annan information som kan härledas till en enskild levande individ – även om kedjan kan vara lång.

De principer vi arbetar efter är att:

 • Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt
 • Uppgifterna ska enbart insamlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål
 • Enbart uppgifter som är relevanta och nödvändiga för ändamålet samlas in
 • Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade
 • Uppgifterna ska enbart förvaras så länge som är nödvändigt för ändamålet eller som krävs enligt lag, eller annat berättigat ändamål
 • Behandling av uppgifterna får enbart göras om det kan säkerställas att behandlingen sker på ett säkert sätt
 • Personuppgiftsansvarige (Creative Optimization) ska ansvara för och kunna redogöra för att ovanstående punkter efterlevs

Behandling av personuppgifter innefattar varje åtgärd av hantering – exempelvis insamlande, redigering, arkivering, överföring, lagring.

Typ av uppgifter
Informationen som du genom att använda Creative Optimizations hemsida, programvara, webbapplikation eller mobilapplikation samtycker till att Creative Optimization samlar in och/eller behandlar finns listad nedan.

 • Uppgifter om dig som kund såsom adressuppgifter
 • Dina kontaktuppgifter i form av mailadress och mobiltelefonnummer
 • Uppgifter om företag såsom namn och organisationsnummer
 • Uppgifter om hur creativeoptimization.se används såsom generell statistik och anonyma användarbeteenden som kan följas och lagras från Google Analytics

Syfte med behandling av uppgifter
Dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Syftet/ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att uppfylla våra åtaganden enligt våra kundavtal samt våra skyldigheter enligt lag eller vad som i övrigt krävs för att uppnå syftet med din kontakt med Creative Optimization och då lämnade personuppgifter. Vi kommer inte att samla in fler uppgifter än vi behöver för syftet. Vi sparar dina uppgifter enbart så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Hur lagras och skyddas dina personuppgifter?
Genom att använda våra tjänster samtycker du till att Creative Optimization får behandla och lagra dina personuppgifter samt övrig information listad i Typ av uppgifter ovan.

Personuppgifter lämnas till tredje man
När dina personuppgifter lämnas till underleverantörer som handlar för Creative Optimizations räkning sker det enligt ett särskilt biträdesavtal som säkerställer att underleverantören inte hanterar dina uppgifter för andra ändamål än vad som anges i kundavtal och i denna policy. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter eller lämna ut information till t ex polisen, skattemyndighet eller tillsynsmyndighet om det krävs enligt lag eller förordning.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Creative Optimization har du rätt att:

 • Begära information om de register med personuppgifter Creative Optimization har om dig
 • Begära information om hur Creative Optimization behandlar och skyddar dina personuppgifter samt syftet med och laglig grund för insamlingen
 • Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter (såvida det inte finns lagstadgat krav på lagring av personuppgifterna, såsom exempelvis bokföringsregler, eller annat legitimt skäl för lagring)
 • Lämna in klagomål till Datainspektionen och begära hjälp med rättslig prövning

Kontakt

För frågor kring exempelvis behandling av dina personuppgifter, korrigering eller klagomål kan du vända dig till:

E-post: contact@creativeoptimization.se

Postadress: Slottsmöllan 10 B, 302 31 Halmstad, Sverige

Märk kuvertet med ”GDPR ärende”

Creative Optimization med organisationsnummer 556933-6596 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Tillsynsmyndigheten Datainspektionen (se deras hemsida).

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.