Flödesoptimering med Woodflow

Flödesoptimering med Mellanskog

Effektiv logistikplanering är en nyckelfaktor för lönsamheten i skogsbruket. Studier vid Skogforsk visar att användningen av beslutsstöd med optimering för grundläggande beslut om fördelning av virkesvolymer kan förbättra planeringen och minska logistikkostnaderna med 5-15% och minska utsläppen av skadliga växthusgaser med motsvarande siffra. Användningen av beslutsstöd kräver hög kunskap om hur problemet ska formuleras och vilka mål som är viktiga, vilka data som är relevanta och vilka osäkerheter och begränsningar som måste beaktas.

Problembeskrivning

Mellanskog är Sveriges näst största skogsägarförening, där medlemmarna tillsammans äger 1,6 miljoner hektar skog. Mellanskog verkar i mellersta Sverige och levererar sågtimmer, massaved och skogsbränsle till olika industrier, inklusive den delägda sågverkskoncernen Setra. I ett uppdrag åt Creative Optimization önskade Mellanskog optimera sina leveranser av rundvirke och skapa en plan som skulle kunna leda till minskade kostnader och ökad transporteffektivitet.

Kund

Mellanskog

Problem

Optimering av rundvirkesleveranser

Lösning

Optimering med Woodflow Optimizer

Nyckelord

#Optimering #Bioekonomi #Digitaltvilling #Digitaliseratskogsbruk #AI #Woodflow

Lösning

Creative Optimization använde Woodflow Optimizer för att skapa en optimal leveransplan för den kommande säsongen. Optimizer är utvecklat för att hantera en mängd olika logistikförutsättningar och kan enkelt användas för att ge svar på olika logistikscenerier, något som nyttjades i uppdraget åt Mellanskog eftersom man hade behov av att analysera flera olika leveransalternativ. Som strategiskt beslutsstöd besvarar Woodflow Optimizer snabbt många mycket viktiga frågor såsom optimalt utnyttjande av intermodala transporter och terminaler, potentialen i olika kunderbjudanden och möjligheten till returflöden.

"Resultatet från scenarioanalysen gav oss ett mycket bra underlag inför den kommande beslutsprocessen. Med faktiska siffror på hur t.ex. de totala kostnaderna skiljer sig åt mellan olika alternativ fick vi ett betydligt tryggare beslutsunderlag än vi haft tidigare."

Anders Berggren, Mellanskog

Mer om Optimizer

Woodflow Optimizer är ett kraftfullt verktyg för både planering av virkesflöden och avancerade scenarioanalyser med grund i olika logistikförutsättningar. Exempel på olika scenarier kan vara varierad efterfrågan hos mottagare, olika tillgångsvolymer, olika lastbilstyper, nya terminaler, produktionsstopp, virkesbyten med mera. Optimizer tar hänsyn till en mängd olika situationer, t.ex. intermodala transporter, leveransbegränsningar, returflöden, virkesbyten, lagerbegränsningar och flera tidsperioder.

“Resultatet från scenarioanalysen gav oss ett mycket bra underlag inför den kommande beslutsprocessen. Med faktiska siffror på hur t.ex. de totala kostnaderna skiljer sig åt mellan olika alternativ fick vi ett betydligt tryggare beslutsunderlag än vi haft tidigare.”

Anders Berggren

Vill du veta mer om hur dina virkesflöden kan optimeras?

Kontakta oss så bokar vi ett möte och visar på fördelarna med att använda Woodflow.

Kontakta oss