Transporteffektivitet med Analyzer

SCA använder Woodflow Analyzer för att beräkna transporteffektivitet

Att analysera de transporter som gjorts under en tidsperiod och skapa ett KPI för transporteffektivitet är värdefullt för att identifiera ineffektivitet, planera för framtida förbättringar, och planera hur resurser ska fördelas för att sänka kostnaderna. SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Med skogen som resurs har SCA utvecklat en stark industri som förädlar skogsråvaran i flera steg med fullständig kontroll över hela leveranskedjan, från skog till industri. I ett led att ständigt förbättra sina processer vill SCA kunna utvärdera sina transporter av råvara och skapa ett enkelt KPI för transporteffektivitet. Detta ger förutsättningar för bättre förståelse och möjligheter till förbättringar i den aktuella logistikstrukturen.

Lösning

Genom att aktivt använda Woodflow Analyzer kan SCA på veckobasis utvärdera och analysera transporter utförda under en viss tidsperiod. Med hjälp av information om lastning och lossning, leveransdatum, sortiment och kvantitet beräknar Woodflow Analyzer en teoretiskt optimal logistiklösning som jämförs med de verkligt utförda transporterna. Skillnaden mellan verklighet och optimum är det enda sättet att beräkna transporteffektivitet eftersom förutsättningarna för de verkliga transporterna ständigt förändras. Att t.ex. jämföra medeltransportavstånd eller medelkostnad mellan veckor ger inte ett relevant nyckeltal eftersom verkligheten skiljer sig åt mellan veckorna. Att däremot jämföra det verkliga utfallet med vad som är teoretiskt optimalt för samma period gör det möjligt att skapa ett nyckeltal som är jämförbart över tid. Skillnaden i procent mellan verkligheten och det teoretiskt optimala är ett värdefullt KPI att använda i jämförelser mellan olika tidsperioder och regioner. Woodflow Analyzer är dessutom ett utmärkt analysverktyg för att identifiera potentiella förbättringar i planering och beslutsfattandet.

Kund

SCA

Problem

Utvärdera transporteffektiviteten i utförda transporter

Lösning

Användning av Woodflow Analyzer

Nyckelord

#Transporteffektivitet #Affärsanalys #AI #Digitaliseratskogsbruk #Digitaltvilling

“ Vi har integrerat Woodflow Analyzer i vårt verksamhetssystem så att vi varje vecka enkelt och med automatik får nyckeltal för föregående veckas transporteffektivitet. Det gör att vi ständigt inte bara kan följa effektiviteten i våra leveranser utan också kan jobba aktivt med förbättringar.”

Henrik Sakari, SCA

Mer om Analyzer

Woodflow Analyzer är ett avancerat verktyg för transportuppföljning. Genom att använda information om verkliga transporter och jämföra dessa med en optimal lösning av samma volymer beräknar Analyzer transporteffektiviteten. Analyzer beräknar den teoretiska besparingspotentialen under givna förhållanden och ger företag möjligheter att skapa nyckeltal för transporteffektivitet. Flexibiliteten i Analyzer är hög med bl.a. valbar periodisering (dag, vecka, månad, kvartal och år) och geografisk aggregering för frånnoder (LKF, LLD, grid 1 km, grid 5 km och grid 10 km) samt valbar hänsyn till apterat timmer med mera.

“Vi har integrerat Woodflow Analyzer i vårt verksamhetssystem så att vi varje vecka enkelt och med automatik får nyckeltal för föregående veckas transporteffektivitet. Det gör att vi ständigt inte bara kan följa effektiviteten i våra leveranser utan också kan jobba aktivt med förbättringar.”

Henrik Sakari

Vill du veta mer om hur du bättre kan följa transporteffektiviteten?

Kontakta oss så bokar vi ett möte och visar på fördelarna med att använda Woodflow.

Kontakta oss